เวียงนิล อาทิตยา, and วาสนสมสิทธิ์ ปัญชลี. “การศึกษาการทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ”. Princess of Naradhiwas University Journal 4, no. 1 (December 29, 2011). Accessed November 30, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53725.