แดงสุวรรณ กรุณา, ฟองสุวรรณ ชฎาพร, กาเซ็ง ซารีนา, ศรีชัย เพลินพิศ, จีนคง เบญจพร, มะแซะ เรณุกา, and วรรณสกล อรอนงค์. “การรับรู้ข้อมูลของญาติผู้มารับบริการที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์”. Princess of Naradhiwas University Journal 4, no. 2 (May 15, 2012). Accessed December 3, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53731.