ไชยพันธุ์ ไหมไทย, and เต้พันธ์ ณัฐสุดา. “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตกับความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลวิธีการเผชิญปัญหา เป็นตัวแปรส่งผ่าน”. Princess of Naradhiwas University Journal 4, no. 2 (May 15, 2012). Accessed November 30, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53733.