จิระแพทย์ จักรพงศ์, and แก้วฉาย สายทอง. “ศึกษาความเข้าใจการเรียนและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์”. Princess of Naradhiwas University Journal 4, no. 3 (October 2, 2012). Accessed November 30, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53745.