กรดกางกั้น สุมาลี. “หลักและวิธีการในการพิชิตใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย”. Princess of Naradhiwas University Journal 5, no. 2 (May 30, 2013). Accessed December 4, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53765.