น้อยทับทิม มาดีนา, and สุขขจรวงษ์ กนกวรรณ. “การประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในอุตสาหกรรมอาหาร”. Princess of Naradhiwas University Journal 5, no. 4 (November 28, 2013). Accessed November 30, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53803.