รุจิระศักดิ์ มนทนา, and เกิดนุ่น พิทยา. “การใช้น้ำหมักไข่หอยเชอรี่เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว”. Princess of Naradhiwas University Journal 6, no. 1 (January 29, 2014). Accessed December 2, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53830.