ลิ้มเจริญ สมนึก. “ผลของระดับอาหารข้น และรูปแบบอาหารหยาบต่อสมรรถภาพการผลิต และต้นทุนการผลิตของโคขุน”. Princess of Naradhiwas University Journal 6, no. 1 (January 29, 2014). Accessed December 4, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53832.