ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, and ส่งวัฒนา ประณีต. “วิธีการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีของ แคมพินฮา-บาโคท”. Princess of Naradhiwas University Journal 6, no. 1 (January 29, 2014). Accessed December 2, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53838.