สุทธิยาพิวัฒน์ สมเกียรติ. “การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC”. Princess of Naradhiwas University Journal 8, no. 3 (August 27, 2016): 89–98. Accessed August 19, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/65406.