สุทธิยาพิวัฒน์สมเกียรติ. “การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC”. Princess of Naradhiwas University Journal 8, no. 3 (1): 89-98. Accessed September 23, 2021. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/65406.