บิณอะฮมัดฮาบิบ, มั่นศรัทธามุหัมมัด, and บือราเฮงฟาอิส. “ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าแบบหลายผู้ใช้หลายจุด”. Princess of Naradhiwas University Journal 9, no. 2 (1): 65-72. Accessed February 25, 2021. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/85613.