1.
ธีรัชกุลจ, ภิบาลอ, หัถกิจอ. ความต้องการการดูแลทางจิตวิญญาณด้านการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นและพลังนอกเหนือตนของผู้ป่วยมุสลิมที่เคยเข้ารับการผ่าตัดในแผนกศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในจังหวัดชายแดนใต้ของไทย. Pnu Sci J [Internet]. 2015Dec.29 [cited 2021Jan.23];8(1). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/52655