1.
สือแม ซ. เกษตรเที่ยวออสเตรเลีย. Pnu Sci J [Internet]. 2011 Sep. 14 [cited 2022 Dec. 3];1(1). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53631