1.
มะเซ็ง อ. ผลกระทบของกำลังอัดคอนกรีตในระยะเวลาก่อตัวช่วงสุดท้าย. Pnu Sci J [Internet]. 2011 Sep. 14 [cited 2022 Dec. 4];1(2). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53635