1.
มะเจะแน ว. “เรือกอและจำลอง” ธุรกิจที่สร้างรายได้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน. Pnu Sci J [Internet]. 2011 Sep. 14 [cited 2022 Dec. 4];1(3). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53650