1.
ดอเล๊าะ น. วัสดุมวลเบาที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง. Pnu Sci J [Internet]. 2011 Sep. 14 [cited 2022 Nov. 30];1(3). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53653