1.
จันทรเดิม ส. การสร้างชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์. Pnu Sci J [Internet]. 2011 Sep. 15 [cited 2022 Nov. 30];2(1). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53661