1.
ผลบุญ ส, ภิญโญศุภสิทธิ์ ก, ยงณรงค์เดชกุล ณ. กรณีศึกษาการปรับตัวทางสังคมของผู้ต้องขังชายที่มีพฤติกรรมเลียนแบบเพศตรงข้ามด้วยการให้คำปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีเกสตัลท์. Pnu Sci J [Internet]. 2011 Sep. 15 [cited 2022 Nov. 30];2(3). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53683