1.
หวังสวัสดิ์ ธ, ภาคธูป ม, ไชยมงคล น. ความเข้มแข็งในการมองโลกของวัยรุ่นในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของประเทศไทย. Pnu Sci J [Internet]. 2011 Sep. 16 [cited 2022 Dec. 4];3(1). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53688