1.
ทองกาวแก้ว ว. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในจังหวัดยะลา. Pnu Sci J [Internet]. 2011 Sep. 16 [cited 2022 Dec. 2];3(1). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53689