1.
อรุณแสง ร, บรมธนรัตน์ ช. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ภาระงานและความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัยกับผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตำบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง. Pnu Sci J [Internet]. 2011 Sep. 16 [cited 2022 Dec. 2];3(1). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53690