1.
ปุญญโสพรรณ อ, เพิงมาก ผ, ทองตำลึง จ. การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของสตรีวัยทองในตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. Pnu Sci J [Internet]. 2011 Sep. 16 [cited 2022 Dec. 4];3(1). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53691