1.
วานิยะพันธุ์ ล, เวชประสิทธิ์ ร. สิ่งเร้าความเครียด ความเครียด และการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยนอก ขณะรอผ่าตัดเล็ก ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์. Pnu Sci J [Internet]. 2011 Sep. 16 [cited 2022 Nov. 30];3(1). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53693