1.
ศรียะศักดิ์ อ, เกตุอินทร์ ว, แสงอาทิตย์ ส, ฉิ่งเล็ก ว. การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง “ อุทกเศียร(Hydrocephalus)” สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3. Pnu Sci J [Internet]. 2011 Sep. 16 [cited 2022 Nov. 30];3(1). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53694