1.
ศิริพันธุ์ ศ, ศรีสวัสดิ์ ย. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก. Pnu Sci J [Internet]. 2011 Sep. 16 [cited 2022 Nov. 30];3(1). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53695