1.
ไชยพันธุ์ ส. ดอกไม้แห่งวัฒนธรรมของพุทธศาสนา. Pnu Sci J [Internet]. 2011 Sep. 16 [cited 2022 Dec. 3];3(1). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53696