1.
จุ้ยชุม เ. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) : อีกหนึ่งทางเลือกของการให้บริการ. Pnu Sci J [Internet]. 2011 Sep. 16 [cited 2022 Nov. 29];3(1). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53697