1.
พรหมชัย ส. เครื่องวัดไฟฟ้าดาร์สันวาร์มิเตอร์. Pnu Sci J [Internet]. 2011 Sep. 16 [cited 2022 Dec. 2];3(2). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53706