1.
ไชยพันธุ์ ส, วชิรอำไพ อ. ชื่อนั้นสำคัญจริงหรือ. (ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ). Pnu Sci J [Internet]. 2011 Sep. 16 [cited 2022 Dec. 3];3(2). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53708