1.
เวียงนิล อ, วาสนสมสิทธิ์ ป. การศึกษาการทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ. Pnu Sci J [Internet]. 2011 Dec. 29 [cited 2022 Nov. 30];4(1). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53725