1.
ไชยพันธุ์ ไ, เต้พันธ์ ณ. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตกับความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลวิธีการเผชิญปัญหา เป็นตัวแปรส่งผ่าน. Pnu Sci J [Internet]. 2012 May 15 [cited 2022 Dec. 4];4(2). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53733