1.
จิระแพทย์ จ, แก้วฉาย ส. ศึกษาความเข้าใจการเรียนและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์. Pnu Sci J [Internet]. 2012 Oct. 2 [cited 2022 Dec. 4];4(3). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53745