1.
กรดกางกั้น ส. หลักและวิธีการในการพิชิตใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย. Pnu Sci J [Internet]. 2013 May 30 [cited 2022 Nov. 30];5(2). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53765