1.
น้อยทับทิม ม, สุขขจรวงษ์ ก. การประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในอุตสาหกรรมอาหาร. Pnu Sci J [Internet]. 2013 Nov. 28 [cited 2022 Nov. 30];5(4). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53803