1.
รุจิระศักดิ์ ม, เกิดนุ่น พ. การใช้น้ำหมักไข่หอยเชอรี่เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว. Pnu Sci J [Internet]. 2014 Jan. 29 [cited 2022 Dec. 4];6(1). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53830