1.
ลิ้มเจริญ ส. ผลของระดับอาหารข้น และรูปแบบอาหารหยาบต่อสมรรถภาพการผลิต และต้นทุนการผลิตของโคขุน. Pnu Sci J [Internet]. 2014 Jan. 29 [cited 2022 Dec. 3];6(1). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53832