1.
สุทธิยาพิวัฒน์ส. การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC. Pnu Sci J [Internet]. 1 [cited 2021Sep.23];8(3):89-8. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/65406