1.
สุทธิยาพิวัฒน์ ส. การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC. Pnu Sci J [Internet]. 2016 Aug. 27 [cited 2022 Aug. 19];8(3):89-98. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/65406