1.
บิณอะฮมัดฮ, มั่นศรัทธาม, บือราเฮงฟ. ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าแบบหลายผู้ใช้หลายจุด. Pnu Sci J [Internet]. 1 [cited 2021Feb.25];9(2):65-2. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/85613