Return to Article Details อิทธิพลการเจือคอปเปอร์และแมงกานีสต่อโครงสร้างและสมบัติทางแม่เหล็ก ของอนุภาคนาโนโคบอลต์เฟอร์ไรต์ Download Download PDF