[1]
อัชวรานนท์ ม., วงศ์วาสนา พ., อินทวงศ์ จ., นาเค จ., ช่วยสถิตย์ ธ., เจริญสิทธิ์กองคำ แ. and มะประสิทธิ์ ว. 2019. The Effects of Mixed-feed Varieties on Deer Velvet Antler Production. Ramkhamhaeng Research Journal of Sciences and Technology. 22, 2 (Dec. 2019), 1–12.