(1)
อัชวรานนท์ ม.; วงศ์วาสนา พ.; อินทวงศ์ จ.; นาเค จ.; ช่วยสถิตย์ ธ.; เจริญสิทธิ์กองคำ แ.; มะประสิทธิ์ ว. The Effects of Mixed-Feed Varieties on Deer Velvet Antler Production. rusci 2019, 22, 1-12.