อัชวรานนท์ ม., วงศ์วาสนา พ., อินทวงศ์ จ., นาเค จ., ช่วยสถิตย์ ธ., เจริญสิทธิ์กองคำ แ., & มะประสิทธิ์ ว. (2019). The Effects of Mixed-feed Varieties on Deer Velvet Antler Production. Ramkhamhaeng Research Journal of Sciences and Technology, 22(2), 1–12. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rusci/article/view/232454