ศรีรัตนอารี พ., คงสง ว., ตู้ประกาย เ., & หาญพาณิชย์ บ. (2019). Building Inspection for Valuating on Office Buildings in Bangkok. Ramkhamhaeng Research Journal of Sciences and Technology, 22(2), 71–80. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rusci/article/view/232513