อัชวรานนท์ ม.; วงศ์วาสนา พ.; อินทวงศ์ จ.; นาเค จ.; ช่วยสถิตย์ ธ.; เจริญสิทธิ์กองคำ แ.; มะประสิทธิ์ ว. The Effects of Mixed-feed Varieties on Deer Velvet Antler Production. Ramkhamhaeng Research Journal of Sciences and Technology, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 1–12, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rusci/article/view/232454. Acesso em: 20 aug. 2022.