ธนฐิติวราพงษ์ รัฐธีร์, แหวนเพชร นภาขวัญ, and ธำรงนาวาสวัสดิ์ ธรณ์. 2019. “Feeding Types of Fish in Seagrass Beds in Khung Kraben Bay Area, Chanthaburi Province”. Ramkhamhaeng Research Journal of Sciences and Technology 22 (2):53-60. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rusci/article/view/232491.