ศรีรัตนอารี พูลสิน, คงสง วรานนท์, ตู้ประกาย เสรีย์, and หาญพาณิชย์ บุญธรรม. 2019. “Building Inspection for Valuating on Office Buildings in Bangkok”. Ramkhamhaeng Research Journal of Sciences and Technology 22 (2):71-80. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rusci/article/view/232513.