วงศ์วาสนา พรชัย, and อัชวรานนท์ มณี. 2020. “The Impacts of the Layout Inside Standard Deer Paddock on Deer Behaviors”. Ramkhamhaeng Research Journal of Sciences and Technology 23 (2):34-42. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rusci/article/view/248496.