อัชวรานนท์ ม., วงศ์วาสนา พ., อินทวงศ์ จ., นาเค จ., ช่วยสถิตย์ ธ., เจริญสิทธิ์กองคำ แ., and มะประสิทธิ์ ว. “The Effects of Mixed-Feed Varieties on Deer Velvet Antler Production”. Ramkhamhaeng Research Journal of Sciences and Technology, vol. 22, no. 2, Dec. 2019, pp. 1-12, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rusci/article/view/232454.