ศรีรัตนอารี พ., คงสง ว., ตู้ประกาย เ., and หาญพาณิชย์ บ. “Building Inspection for Valuating on Office Buildings in Bangkok”. Ramkhamhaeng Research Journal of Sciences and Technology, vol. 22, no. 2, Dec. 2019, pp. 71-80, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rusci/article/view/232513.