อัชวรานนท์ มณี, วงศ์วาสนา พรชัย, อินทวงศ์ จิตรภานุ, นาเค จิระวุฒ, ช่วยสถิตย์ ธงชัย, เจริญสิทธิ์กองคำ แพรพิไล, and มะประสิทธิ์ วีระศักดิ์. “The Effects of Mixed-Feed Varieties on Deer Velvet Antler Production”. Ramkhamhaeng Research Journal of Sciences and Technology 22, no. 2 (December 27, 2019): 1–12. Accessed August 20, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rusci/article/view/232454.